Cele Fundacji

Cele Fundacji:

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i
  społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 2. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i
  kulturowej,
 3. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój
  przedsiębiorczości,
 4. działalność w dziedzinie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 5. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód
  obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji,
 6. promocja i organizacja wolontariatu,
 7. działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych,
 8. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.

Fundacja swoje cele realizuje poprzez:

 1. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów i treningów
  tematycznych z udziałem w przedstawicieli środowisk akademickich,
  młodzieżowych, dziennikarskich, politycznych i gospodarczych,
 2. współpracę z organizacjami pozarządowymi z Polski i innych krajów,
 3. prowadzenie kursów, wyjazdów, obozów, seminariów, wystaw, wykładów i
  szkoleń,
 4. organizowanie wymiany naukowej oraz kulturalnej między Polską i innymi
  krajami,
 5. prowadzenie punktów i serwisów informacyjnych,
 6. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficzną, reprodukcję
  zapisanych nośników informacji oraz wykorzystanie mediów elektronicznych,
 7. organizowanie imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych,
 8. przeprowadzanie zbiórek publicznych,
 9. realizację zadań publicznych,
 10. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i
  humanistycznych w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
 11. działalność w zakresie badania rynku i opinii publicznej,
 12. doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i
  zarządzania,
 13. organizację konkursów,
 14. wykorzystywanie mediów elektronicznych,
 15. podejmowanie działań edukacyjnych, popularyzację literatury oraz historii,
 16. udział w gromadzeniu, opracowywaniu i ochronie materiałów bibliotecznych,
 17. inne formy działania zgodne z celami statutowymi Fundacji.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej będzie przeznaczany w całości na realizację celów statutowych.

Fundacja opiera swoją działalność na pracy wolontariuszy, jednakże do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników. Osoby sprawujące funkcje określone w statucie mogą otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie na zasadach określonych statutem.